Photo detail

Celebrating my mommy’s birthday. Her birthday is on Valentine’s Day.

—Tessa, 5