Photo detail

The Christmas star Jack Kazanzas fought so hard to keep for Orlando.