Photo detail

Patricia "Pat" Williamson won the President's Award